top of page

Kinesitherapie (Psychomotoriek)

Bij groepspraktijk Het Klavertje zijn de kinesitherapeuten gespecialiseerd in het psychomotorisch

behandelen van kinderen en jongeren met allerlei leer- en ontwikkelingsproblemen.

Binnen de psychomotoriek richten zij zich vooral op de ontwikkeling van het kind in zijn totaliteit.

De basis hierbij is de relatie tussen het denken en voelen (psyche) en het bewegen (motoriek). De

behandeling richt zich in eerste instantie binnen de fijne en grove motorische ontwikkeling. Ook

voor het trainen van de schrijfmotoriek, de visueel ruimtelijke vaardigheden en concentratie kan je

bij onze kinesitherapeuten terecht.

Naast de individuele begeleiding van kinderen worden er ook groepslessen gegeven voor

Wobbelturnen en voor typlessen (2hands4kids).

Wanneer je je kind aanmeldt voor één van bovenstaande moeilijkheden bij onze

kinesitherapeuten, zullen zij eerst een onderzoek via een niveaubepaling uitvoeren, waarna er een

verslaggeving volgt met daarin een behandelplan. Alle verzorgers van het kind worden bij de

therapie betrokken (bv. ouders, grootouders, school, ondersteuningsnetwerk, …) zodat iedereen

de psychomotorische ontwikkeling van het kind éénvormig kan stimuleren.

Fijne & Grove Motoriek

Wanneer kinderen motorische moeilijkheden ondervinden op gebied van de grove en fijne

motoriek kan een psychomotorische begeleiding helpen.

 

De motorische vaardigheden die bij de kinderen moeilijk verlopen zoals problemen met evenwicht, springen, balvaardigheid,… worden tijdens de therapie gestimuleerd, aangeleerd en geautomatiseerd op een speelse manier met allerlei materialen.

Fijne & Grove Motoriek

Schrijfmotoriek

Sommige kinderen vertonen en ondervinden problemen met de schrijfmotoriek. Ze werken met

een krampachtige pengreep, hebben problemen met het schrijftempo, het correct vormen van de

schrijfletters en letterverbindingen. Tijdens de schrijftherapie wordt er steeds gestart met het

aanleren van een correcte pengreep en goede schrijfhouding. Vervolgens wordt er overgegaan

naar het aanleren van de voorbereidende schrijfvormen, een correcte lettervorming en letterverbindingen.

Bij sommige kinderen blijft de schrijfmotoriek en het schrijftempo ondanks de training en

aangeboden hulpmiddelen zeer moeilijk verlopen. Dit is vaak zo bij kinderen met dysgrafie, DCD

(dyspraxie) en dyslexie.

Hierbij kan het noodzakelijk zijn om deze kinderen blind te leren typen via de methode 2hands4kids.

Schrijfmotoriek

Visueel- Ruimtelijke Vaardigheden

Stoornissen in de ruimtelijke oriëntatie en het ruimtelijk inzicht kunnen aan de basis liggen van

leermoeilijkheden zoals dyslexie, dyscalculie en dyspraxie. Kinderen met leermoeilijkheden beheersen de ruimtelijke begrippen onvoldoende of kunnen zich slecht oriënteren in de ruimte. Hierdoor ondervinden ze vaak problemen met het zien van details, richtingen en verschillen waardoor ze bijvoorbeeld letters en cijfers binnen woorden en getallen omwisselen.

De ruimtelijke oriëntatie is het vermogen zich een voorstelling te vormen van objecten in 2 of 3

dimensies. Een goede ruimtelijke oriëntatie zorgt voor het gemakkelijk bepalen van posities (in,

voor, onder, …), richtingen (van, naar, door, rondom, …) en afstanden (dichtbij, ver, …) en dit

zowel in de werkelijke, de verkleinde, de afgebeelde, als de abstracte ruimte.

Het ruimtelijk inzicht ontstaat vanuit de ruimtelijke oriëntatie. Een kind leert de omringende ruimte

interpreteren en benoemen. Via het kijken en handelen, vormt het zich een beeld van de realiteit.

Wanneer een kind deze vaardigheid niet of minder bezit dan heeft dit vaak een weerslag op het

verwerven van een goed rekenkundig inzicht of planmatig denken.

Tijdens de psychomotorische therapie wordt er dan vooral gewerkt op het verbeteren van de

lateralisatie, de ruimtelijke oriëntatie en het ruimtelijk inzicht. Dit gebeurt vaak in combinatie met

logopedische training rond lezen en rekenen. Door de nauwe samenwerking tussen de

logopedische en de psychomotorische therapie worden er vaak goede resultaten bereikt.

Visueel Ruimtelijke Vaardigheden

Aandacht & Concentratie

Aandacht/concentratie is een moeilijk te definiëren concept. Het is essentieel voor allerhande

cognitieve functies zoals schoolse vaardigheden, geheugen en planning.

Er is sprake van concentratiemoeilijkheden indien een kind zijn aandacht niet of niet intensief

genoeg op een bepaalde prikkel kan richten. Ernstige concentratieproblemen zijn vaak

kenmerkend voor kinderen met AD(H)D en DCD (dyspraxie) maar ook bij kinderen met

leermoeilijkheden zoals dyslexie en dyscalculie kunnen er aandachtsproblemen optreden.

Tijdens de therapie wordt er vooral gewerkt rond het aanleren van een goede structuur via de

Beren van Meichenbaum en specifieke programma’s rond concentratie. Op deze manier trachten

we hen via specifieke oefeningen een goede werkhouding aan te leren waardoor ze nauwkeuriger

en minder impulsief leren werken. Op deze manier trachten we dan de volgehouden aandacht te versterken.

Aandacht & Concentratie

Typcursus (2hands4kids)

Kinderen die moeite hebben met de fijne motoriek, kinderen met ADHD, ASS, dyspraxie (DCD) of

zelfs dyslexie hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. Typen kan daarbij een hulpmiddel

zijn, maar een klassieke dactylocursus is vaak te moeilijk en gaat te snel.

2hands4kids

Typen heeft een unieke aanpak, waardoor het voor kinderen met handvaardigheidsproblemen gemakkelijker wordt om blind te leren typen. Kinderen leren in groepjes van vier, via versjes typen. Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen gelijktijdig aangesproken. Er wordt gewerkt met kleurtjes, figuurtjes, verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen,... Bewust met iets anders bezig zijn om het onbewuste in één keer goed te automatiseren! In tien lessen leren de kinderen blind typen en

kennen ze een volledig toetsenbord vanbuiten. De nadruk wordt vooral gelegd op het

automatiseren van de letterposities en niet zozeer op het typtempo.

 

Naast de typles op de praktijk wordt er tevens van de kinderen verwacht dat ze dagelijks ongeveer 15 minuten oefenen en dat de ouders hen daarin stimuleren.

Typcursus

DCD (Development Coördination Disorder)

Kinderen met DCD vertonen een ontwikkelingsstoornis in de motorische coördinatie. Dit uit zich

vaak thuis en op school met problemen bij het uitvoeren van taken die motorische vaardigheden

vereisen. Ze bewegen onhandig, stuntelig en moeizaam. Ze knoeien met het eten, zijn langzaam

bij het aan- en uitkleden, hebben moeite met turnen, balspelen, met evenwicht en reactiesnelheid.

Ze blijken opvallende en blijvende moeilijkheden te hebben met grove, fijne en schrijfmotorische

vaardigheden. Het motorisch proces bij hen is verstoord en vertraagd. Ook ondervinden ze

problemen met het plannen en organiseren van allerlei dagelijks taken zoals een boekentas

maken, materialen terugvinden of bij elkaar zoeken,… Hun algemeen werktempo is trager dan bij

hun leeftijdgenoten.

Vaak treedt deze stoornis op in combinatie met andere leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals

AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, dysgrafie, en autisme.

        

Via de psychomotorische therapie wordt er vooral getracht de vaardigheden die moeilijk verlopen

via deelvaardigheden aan te bieden. Kinderen met DCD leren uiteindelijk alles aan maar het

proces om tot die vaardigheid te komen duurt gewoon langer en moet heel intensief herhaald en

geautomatiseerd worden.

 

Wanneer je je kind aanmeld wegens een vermoeden van DCD, zal de kinesitherapeut(e) eerst een

niveaubepaling doen. Daarna stelt ze een individueel handelingsplan op in samenspraak met de

ouders. Vervolgens wordt de therapie opgestart. De diagnose DCD kan enkel gesteld worden door

een kinderneuroloog of kinderpsychiater en dit nadat er sprake is van een therapieresistentie of

wanneer er blijvende moeilijkheden binnen het motorisch handelen blijven ondanks de training.

Ook via psycho-educatie worden de ouders, school en kind door de kinesitherapeut begeleidt,

zodat het kind de gepaste hulp krijgt op school en thuis.

DCD

Wobbelturnen

Let’s Wobbel!!

Tijdens het Wobbelturnen maken we gebruik van een Wobbel/Wobbelboard, een beukenhouten

balansbord, dat op een speelse wijze het evenwicht, lichaamsbewustzijn, kracht, spel en creativiteit vergroot. De Wobbel komt van oorsprong uit de Waldorf-scholen en is CE gekeurd tot 200kg waardoor jong en oud er plezier op kan beleven.

De Wobbel stimuleert in het spel en gebruikt de balans en de kracht. Het bord ondersteunt op een

speelse maar zeer doeltreffende manier het lichaamsbewustzijn en het evenwicht. Door het

gebruik van de Wobbel kunnen gericht spiergroepen worden versterkt en gestrekt.

Meer info vind je op www.wobbel.eu

Een les Wobbelturnen bestaat uit een mix van turnoefeningen en  lichaamshoudingen, relaxatie-

oefeningen en bewegingsspelletjes. Helemaal op maat voor kinderen van 4 tot 7 à 8  jaar.

Wobbelturnen

Iedereen is een ster en schittert op zijn eigen manier 

bottom of page